Yhdistyksen säännöt

Seigikai  – säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Seigikai. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää jäsentensä aikido- ja muita budotaitoja, sekä heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi aikido- ja muita budoharjoituksia jäsenilleen, sekä muille soveliaiksi katsomilleen henkilöille. Yhdistys voi myös järjestää luentoja, keskustelutilaisuuksia, sekä erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi myös toimittaa alaan liittyviä julkaisuja.

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Hallitus voi myös erottaa yhdistyksen henkeen sopimattoman henkilön, joka toiminnallaan haittaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista. Hallitus voi myös hyväksyä oikeustoimikelpoisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön yhdistyksen kannattajajäseneksi.

4. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannatusmaksun. Jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen kokous voi velvoittaa jäseniään suorittamaan ylimääräisen jäsenmaksun. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole yhteen kalenterivuoteen suorittanut jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erittäin merkittävällä tavalla yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sekä 2-5 hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa tammikuun 1. päivä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

6. Yhdistyksen nimenkirjoittajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen tai hallituksen siihen määräämä yhdistyksen jäsen, kukin yksin.

7. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikausi alkaa 1. tammikuuta.

8. Vuosittain yhdistys järjestää vuosikokouksen. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous kutsutaan koolle sähköisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

  • esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
  • valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
  • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • päätetään jäsen- ja kannatusmaksuista sekä niiden ajankohdista
  • muut asiat.

10. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jäljelle jäänyt varallisuus lahjoitetaan luonnonsuojelun hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Lataa säännöt tiedostona: